VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA

Ići dole

VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA Empty VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA

Počalji od SannI-AlL taj 26/3/2014, 14:38

Pročitah danas i obradovah se.A taman sam mislila da sam odustala  Wink  Laughing .
Naime, grad Zrenjanin sufinansira  VTO i za žene do 45 godina starosti,a i mislio je i na muškarce :).Suma koju sufinansira po paru je 200.000: dinara.Kliniku birate sami.Detaljnije u  članku iz novina,a još detaljnije - kopiram odluku iz Službenog lista Grada Zrenjanina.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/452734/Pravo-na-vantelesnu-oplodnju-i-za-zene-do-45-godina-u-Zrenjaninu

14. март 2014. год. Број 8 Службени лист града Зрењанина Страна 60 
 
 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Члан 1. 
 
Овим правилником уређују се 
критеријуми за остваривање права на 
финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 
граду Зрењанину у 2014. години. 
Овим правилником утврђују се шира 
права у односу на права из обавезног 
здравственог осигурања у циљу да би се што 
већи број парова укључио у поступак 
вантелесне оплодње. 
 
II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРАВА 
Члан 2. 
 
Критеријуми за остваривање права на 
финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су: 
- да пар има држављанство Републике Србије и 
пребивалиште на територији града Зрењанина 
најмање годину дана пре дана подношења 
захтева; 
- да пар испуњава критеријуме које је 
прописала Републичка стручна комисија 
Министарства здравља, за вантелесну 
оплодњу и асистирану репродукцију; 
- да је пар, по одлуци Комисије за вантелесну 
оплодњу, био укључен у поступак вантелесне 
оплодње у претходна два покушаја, или да 
пар не испуњава услове за укључивање у 
Програм вантелесне оплодње који финансира 
Републички фонд за здравствено осигурање, у 
погледу броја покушаја вантелесне оплодње, 
пола или година старости женског партнера. 
- да жена у моменту подношења захтева, није 
навршила 45. година живота. 
Право на финансијску помоћ за 
вантелесну оплодњу из става 1. овог члана, могу 
остварити и парови у којима мушкарац нема 
деце, или нема живе деце, и жене код којих је 
утврђен секундарни стерилитет (које имају једно 
дете, али немају услова да природним путем 
добију друго дете). 
 
Члан 3. 
 
Право на финансијску помоћ за 
вантелесну оплодњу која се исплаћује из 
средстава буџета Града, се може остварити за 
један покушај вантелесне оплодње. 
 
III. ВИСИНА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ 
 
Члан 4. 
 
 Висина финансијске помоћи износи 
200.000,00 динара по пару, и исплаћује се у 
једнократном износу. 
IV. ПОСТУПАК 
 
Члан 5. 
 
Захтев за доделу финансијске помоћи се 
подноси Градоначелнику града Зрењанина. 
Захтев за доделу финансијске помоћи за 
вантелесну оплодњу мора бити својеручно 
потписан од стране оба партнера. 
 Уз захтев се прилаже: 
- извод из матичне књиге венчаних, или изјава 
оверена од стране два сведока да пар живи 
заједно; 
- уверење о држављанству Републике Србије 
пара; 
- уверење о пребивалишту пара и фотокопија 
личне карте; 
- предрачун здравствене установе, која ће 
вршити вантелесну оплодњу, о висини 
средстава потребних за покриће трошкова 
вантелесне оплодње и решење о упису 
установе у регистар код надлежног суда; 
- потврда Републичког фонда за здравствено 
осигурање – Филијале у Зрењанину да пар 
испуњава критеријуме прописане од стране 
Републичке стручне комисије Министарства 
здравља, за вантелесну оплодњу и асистирану 
репродукцију; 
- потврда Републичког фонда за здравствено 
осигурање – Филијале у Зрењанину да пар не 
испуњава услове за укључивање у Програм 
вантелесне оплодње који финансира 
Републички фонд за здравствено осигурање, у 
погледу броја покушаја вантелесне оплодње, 
година старости женског партнера или пола. 
 
Члан 6. 
 
Захтев се подноси на писарници Градске 
управе, уз пратећу документацију, у затвореној 
коверти, са обавезном назнаком «Н/Р 
Градоначенику - Захтев за финансијску помоћ за 
вантелесну оплодњу». 
 
Члан 7. 
 
 О праву на финансијску помоћ одлучује 
Градоначелник града Зрењанина, на основу 
Мишљења Радне групе за утврђивање 
испуњености услова за финансијску помоћ за 
вантелесну оплодњу, у року од 30 дана од дана 
пријема захтева. 
 Радну групу за утврђивање испуњености 
услова за финансијску помоћ за вантелесну 
оплодњу именује Градоначелник посебним 
решењем. 
 Радна група на основу овог правилника и 
пословника о раду Радне групе за утврђивање 
испуњености услова за финансијску помоћ за 
вантелесну оплодњу, доноси Мишљење о Страна 61 Број 8 Службени лист града Зрењанина 14. март 2014. год. 
 
 
испуњености услова за финансијску помоћ за 
вантелесну оплодњу, у року и на формулару који 
ће се прецизирати, и бити саставни део 
пословника о раду Радне групе. 
 Против решења Градоначелника о 
признавању права на финансијску помоћ, се не 
може уложити жалба, већ се једино може 
покренути управни спор. 
 
Члан 8. 
 
Средства за остваривање права на 
финансијску помоћ за вантелесну оплодњу, 
обезбеђују се у буџету града Зрењанина. 
Средства за финансијску помоћ за 
вантелесну оплодњу из буџета града Зрењанина 
се преносе одговарајућој здравственој установи 
на основу решења Градоначелника и предрачуна 
здравствене установе. 
 Средства из става 1. овог члана преносе 
се према могућностима буџета града Зрењанина, 
а по редоследу подношења захтева, с тим да 
приоритет имају парови у којима жена у текућој 
години, у којој је одлука о додели финансијске 
помоћи за вантелесну оплодњу донета, навршава 
45. година живота. 
 
Члан 9. 
 
 Корисник средстава је дужан да 
додељена средства искључиво користи за намену 
за коју су додељена. 
Доказ о наменском трошењу додељених 
средстава је извештај здравствене установе о 
спроведеном поступку вантелесне оплодње, који 
је корисник дужан да достави у року од 90 дана, 
од дана преноса средстава. 
Здравствена установа на чији рачун су 
уплаћена средства је дужна да достави рачун и 
потврду о обављеним услугама Одељењу за 
финансије, Градске управе града Зрењанина, 
одмах по обављеном поступку вантелесне 
оплодње. 
Пар који испуњава услове за 
финансијску помоћ за вантелесну оплодњу, а 
који је из оправданих разлога (оправданост 
разлога процењује Градоначелник уз 
прибављено мишљење Радне групе), након 
ступања овог правилника на снагу, о сопственом 
трошку започео поступак вантелесне оплодње, 
има право на рефундирање дела трошкова у 
висини предвиђених средстава из члана 4. овог 
правилника, на основу поднетог рачуна и 
потврде о извршеној вантелесној оплодњи. 
Уколико корисник средстава, у року из 
става 2. и става 4. овог члана, не достави 
извештај здравствене установе у року, сматраће 
се да средства нису наменски утрошена и 
покренуће се поступак за повраћај пренетих 
средстава увећаних за законску затезну камату. 
 
Члан 10. 
 
 О правима по овом правилнику, 
Градоначелник обавештава грађане преко 
средства јавног информисања, са којим је град 
Зрењанин закључио уговор о оглашавању. 
 
V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Члан 11. 
 
 Овај правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Зрењанина“. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-51-6/14-III 
Дана: 14.03.2014. године 
ЗРЕЊАНИН


Poslednji izmenio SannI dana 26/3/2014, 14:59, izmenjeno ukupno 1 puta
SannI-AlL
SannI-AlL

Broj poruka : 1531
Godina : 49
Datum upisa : 02.01.2009

Nazad na vrh Ići dole

VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA Empty Re: VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA

Počalji od SannI-AlL taj 26/3/2014, 14:39

E,pa moji Zrenjaninci srećno i bebićetno nam bilo! beba  beba  beba  beba 
SannI-AlL
SannI-AlL

Broj poruka : 1531
Godina : 49
Datum upisa : 02.01.2009

Nazad na vrh Ići dole

VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA Empty Re: VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA

Počalji od JocY taj 26/3/2014, 14:52

Sanni super, jel se prijavljujes?  sunny
JocY
JocY

Broj poruka : 2090
Godina : 44
Location : Beograd
Datum upisa : 20.01.2010

Nazad na vrh Ići dole

VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA Empty Re: VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA

Počalji od leptirko82 taj 26/3/2014, 15:04

Sanni, predivna vest! Veliko bravo za Zrenjanin!!! Neka i tebi srecu donese tvoj grad!
leptirko82
leptirko82

Broj poruka : 2897
Godina : 38
Datum upisa : 30.04.2013

Nazad na vrh Ići dole

VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA Empty Re: VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA

Počalji od bak taj 26/3/2014, 15:04

Divna, divna vest! Bravo za grad koji misli na svoju buducnost!

Sani, trk na prijavu, hvataj ovaj talas beta  radost radost radost radost radost radost radost radost A ja cu navijati kao za sebe samu  osmeh srce 
bak
bak

Broj poruka : 6802
Godina : 44
Location : Zemun
Datum upisa : 25.01.2010

Nazad na vrh Ići dole

VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA Empty Re: VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA

Počalji od SannI-AlL taj 26/3/2014, 15:14

Haaa,haaaa,hvala curetci moji dragi  love .
Pa, da, planiramo ponovo,a do pre par sati nismo Razz .Stvarno,ali stvarno sam mislila da smo odustali i evo me opet u priči  sunny. Ovaj stimulans nam puuuno znači,samo da se konsolidujemo i zakažemo u kliniku na konsultacije i....u lov po papire..i....
Da ne zatrpavamo.Kada budem krenula u lov pišem u mojem omiljenom Klubu.
 ljubav
SannI-AlL
SannI-AlL

Broj poruka : 1531
Godina : 49
Datum upisa : 02.01.2009

Nazad na vrh Ići dole

VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA Empty Re: VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA

Počalji od bak taj 26/3/2014, 15:16

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa sreca, sreca radost!!!!!  igra igra igra igra igra igra 
bak
bak

Broj poruka : 6802
Godina : 44
Location : Zemun
Datum upisa : 25.01.2010

Nazad na vrh Ići dole

VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA Empty Re: VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA

Počalji od bak taj 26/3/2014, 15:17

Kreni ti da juris papire i dodatne analize, ako je nesto ispusteno  Wink Bas sam srecna  radost radost radost radost 
bak
bak

Broj poruka : 6802
Godina : 44
Location : Zemun
Datum upisa : 25.01.2010

Nazad na vrh Ići dole

VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA Empty Re: VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA

Počalji od Sofija Veks taj 26/3/2014, 15:19

Diiivna vest!!! Bravo Sanni!!!!!  b b b b b b b 
Sofija Veks
Sofija Veks

Broj poruka : 2743
Location : Beograd
Datum upisa : 05.11.2012

Nazad na vrh Ići dole

VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA Empty Re: VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA

Počalji od KoMetaK taj 26/3/2014, 15:21

Bravo za Zrenjanin!!!!  g g g g g 
A ponajvise mi je drago da je probudio moje najdraze zrenjanince, lete rode ovih dana, neka dosta njih sleti i u Zrenjanin, a jedna kod ovih "povratinika"!!  molitva molitva molitva roda roda 
KoMetaK
KoMetaK

Broj poruka : 7138
Godina : 47
Location : Italija
Datum upisa : 09.01.2010

Nazad na vrh Ići dole

VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA Empty Re: VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA

Počalji od lelas taj 26/3/2014, 17:31

Bas sam se obradovala kad sam procitala.Bravo .Srecno! konfete konfete konfete 
lelas
lelas

Broj poruka : 1644
Datum upisa : 18.11.2012

Nazad na vrh Ići dole

VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA Empty Re: VTO iz budžeta grada Zrenjanina i za žene do 45 GODINA

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu