Uslovi za uključivanje u program VTO

Ići dole

Uslovi za uključivanje u program VTO Empty Uslovi za uključivanje u program VTO

Počalji od HappyGirl taj 18/2/2011, 12:54

Вантелесна оплодња

Републички завод за здравствено осигурање од краја 2006. године, финансира програм вантелесне оплодње.

Да би се пар укључио у програм вантелесне оплодње о трошку здравственог осигурања, неопходно је да испуњава прописане услове.

Услови за укључивање у програм ВТО и поступак упућивања

Услуге процеса вантелесне оплодње (у даљем тексту: ВТО) за потребе осигураних лица
Републичког завода за здравствено осигурање (у даљем тексту: РЗЗО) пружају се у
здравственим установама:
- Институт за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије, Београд;
- Гинеколошко акушерска клиника “Народни фронт“, Београд;
- Гинеколошко акушерска клиника Клиничког центра Војводине, Нови Сад;
- Клиника за гинекологију и акушерство Клиничког центра Ниш;
- Конзорцијум приватних здравствених установа који чине:
 Специјална гинеколошка болница „Београд“, Београд;
 Специјална гинеколошка болница „Ивановић“ , Београд;
 Специјална болница за гинекологију „Јевремова“, Београд;
 Специјална болница за лечење стерилитета „Intermedicus bis“, Београд;
 Општа болница „Medical centar“, Београд;
 Специјална гинеколошка болница „Genesis“, Нови Сад.

I
Републичка стручна комисија Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асиситирану
репродукцију утврдила је да је за укључивање у програм вантелесне оплодње потребна
кумулативна испуњеност следећих индикација (критеријума):
 жене које имају неплодност и поред одговарајућег лечења;
 жене које нису рађале или немају живе деце;
 жене до напуњених 40 година старости у моменту добијања одлуке о испуњености услова
за укључивање у процес ВТО од стране Комисије за ВТО надлежне државне здравствене
установе;
 очувана функција јајника;
 нормални индекс телесне масе (мањи од 30);
 сви облици субфертилности мушкарца, уз постојање живих или морфолошки
исправних сперматозоида у ејакулату.

Осигурана лица која испуњавају претходне индикације, односно критеријуме, неопходно је да
поседују резултате извршених следећих анализа и дијагностике, и то:
1. Оба партнера
Микробилошко испитивање:
- Бактерије, Chlamidyia, Mycoplasma;
- HbsAg, HCV, HIV, VDRL – серологија.

2. Женски партнер:
Хормонско испитивање: од 2-4 дана од почетка менструалног крвављења (једнократно);
- FSH, LH, E2, Pg, T, Prolaktin, TsH, T3, T4, антимилеријан хормон (AMH);
Микробиологија:
Toxoplasmu gondii, Rubellu- серологија
Скрининг грлића:
- Брис по Papanikolau, Колпоскопија
- Ултразвучни преглед обављен вагиналном сондом;
- пацијенткиње код чијих партнера је уредан налаз спермограма (normospermia), потребно је
да доставе налаз HSG и/или лапароскопије и/или хистероскопије;
- уколико су имале претходне операције у циљу лечења стерилитета, потребно је да доставе
фотокопију отпусне листе;
- уколико је претходно примењен неки од поступака биомедицински потпомогнутог оплођења
(IUI, IVF, ICSI), потребно је да доставе фотокопију лекарског извештаја.
Опште припреме:
Крвна група, Rh фakтoр, крвна слика, урин, биохемијске анализе, мали фактори
коагулације- непосредно пред поступак.

3. Мушки партнер:
- Спермограм
(Ова врста припреме је неопходна свим паровима, док постоје и они чија припрема захтева
додатне анализе, у зависности од случаја)
Старост анализа не може бити дужа од годину дана, изузев брисева и ултразвука који важе три
месеца, а анализе хормона важе шест месеци.

II
Парови, за које се утврди да испуњавају критеријуме за примену поступка ВТО, имају право
на два покушаја вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
III
Одлуку о испуњености услова за укључивање у процес ВТО доносе Kомисије за ВТО
надлежних државних здравствених установа које заседају у следећим здравственим установама:
- Институт за гинекологију и акушерство, Клинички центар Србије, Београд;
- Гинеколошко акушерска клиника “Народни фронт“, Београд;
- Гинеколошко акушерска клиника, Клинички центар Војводине, Нови Сад;
- Клиника за гинекологију и акушерство, Клинички центар Ниш, Ниш.

Комисији за ВТО Гинеколошко акушерске клинике Клиничког центра Војводине упућују се
осигурана лица следећих округа:
Северно-Бачки, Средње-Банатски, Северно-Банатски, Јужно-Банатски, Западно-Бачки, Јужно-
Бачки и Сремски.
Комисији за ВТО Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Ниш упућују се
осигурана лица округа:
Расински, Нишавски, Топлички Пиротски, Јабланички, Пчињски, Борски, Зајечарски,
Поморавски, Косовско-Поморавски, Косовска Митровица и Грачаница.
Комисији за ВТО Института за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије или
Kомисији за ВТО Гинеколошко акушерске клинике „Народни фронт“ упућују се осигурана лица
округа:
Златиборски, Моравички, Рашки, Мачвански, Колубарски, Подунавски, Браничевски,
Шумадијски и Град Београд.

IV
Женски партнер се за упућивање на Комисију за ВТО јавља изабраном лекару - специјалисти
гинекологије (гинекологу), док се мушки партнер јавља свом изабраном лекару - доктору
медицине или доктору медицине - специјалисти опште медицине (лекару).

V
Гинеколог за женског партнера:
 врши комплетну припрему за упућивање на Комисију за ВТО;
 обавезно утврђује испуњавање критеријума за поступак ВТО;
 упућује је да уради напред наведене анализе и дијагностику;
 уколико испуњава све прописане услове и поседује исправне медицинске налазе,
гинеколог издаје уредне упуте зa:
1. Комисију за ВТО надлежне здравствене установе;
2. ултразвучни преглед, који се ради при давању оцене Комисије за ВТО.

Лекар за мушког партнера:
 врши комплетну припрему за упућивање на Комисију за ВТО;
 упућује га да уради напред наведене потребне анализе;
 уколико испуњава све услове и поседује исправне медицинске налазе, издаје му
уредан упут за спермограм, који се ради при давању оцене на Комисији за ВТО.

VI
Партнери се јављају лекарској комисији филијале ради овера упута, при чему женски
партнер попуњава и потписује документ који садржи личне податке, податке партнера и лични
избор за здравствену установу у којој ће се, уколико постоји могућност, обавити вантелесна
оплодња.

VII
Лекарска комисија у седишту филијале оверава упуте.
Уколико лекарска комисија филијале утврди да један од партнера не испуњава неки од
критеријума или утврди да недостаје неки од наведених медицинских налаза или дијагностике,
упућује лице да изврши допуну недостајуће потребне документације.

VIII
Позитивном одлуком Комисије за ВТО, женском партнеру се издаје Потврда здравствене
установе о испуњености услова за процес ВТО.
Трајање издате Потврде износи шест месеци од датума заседања комисије за ВТО.

IX
Доношењем позитивне одлуке Комисије за ВТО, РЗЗО врши распоређивање осигураних
лица за одређену здравствену установу.
Списак се доставља здравственим установама које у најкраћем периоду обавештавају РЗЗО
о планираним датумима пријема на процес ВТО.
По добијеном обавештењу о датумима пријема, филијала РЗЗО на кућну адресу шаље позив
осигураном лицу у вези упућивања на процес ВТО.

X
Женски партнер се на основу писаног позива филијале јавља гинекологу ради обезбеђивања
упута за здравствену установу у којој ће се обавити процес ВТО.
Гинеколог издаје уредан упут осигураном лицу за здравствену установу која је наведена у
позиву и упућује га да се јави лекарској комисији филијале ради овере упута.

XI
Лекарска комисија у седишту филијале оверава упут за процес ВТО за наведену здравствену
установу. Трајност обрасца износи шест месеци од датума издавања.

XII
Мушки партнер се јавља лекару ради обезбеђивања упута за заказани термин за одређену
здравствену установу у којој ће дати узорак за процес ВТО.
Уколико се мушки партнер упућује ван седишта филијале, јавља се лекарској комисији
филијале ради овере упута за наведену здравствену установу.

XIII
Уколико осигураном лицу процес ВТО не почне у року од највише шест месеци од датума
заседања комисије за ВТО, здравствена установа је у обавези да писаним путем образложи
осигураном лицу због чега није започео процес у предвиђеном року.
Осигурано лице се са датим образложењем искључује из тог поступка и упућује на поновну
оцену комисије за ВТО.

XIV
Републичка стручна комисија за вантелесну оплодњу и за асистирану репродукцију,
утврдила је три методе вантелесног оплођења, које уз услугу износе:

1. Класични метод вантелесног оплођења IVF – 191.086,26 дин.
2. Метод вантелесног оплођења – In vitro матурација јајне ћелије – 205.377,61 дин.
3. Метод вантелесног оплођења – ICSI – микрофертилизација – 206.875,61 дин.

Поступак вантелесне оплодње не плаћају осигурана лица, већ се тај износ плаћа из средстава
Републичког завода за здравствено осигурање. У цене су укључени и трошкови: лекова,
анестетика, хормона, медијума и санитетског и осталог медицинског потрошног материјала.

Београд, Јована Мариновића 2, тел: 011/2053-830, факс: 011/2645-042, public@rzzo.rs, www.rzzo.rs


Poslednji put izmenio HappyGirl dana 2/8/2012, 13:39, izmenio ukupno 2 puta
HappyGirl
HappyGirl

Broj poruka : 13650
Location : Uvek na oblacima :)
Datum upisa : 05.12.2007

Nazad na vrh Ići dole

Uslovi za uključivanje u program VTO Empty Re: Uslovi za uključivanje u program VTO

Počalji od HappyGirl taj 18/2/2011, 12:56

Потврдa о испуњености услова за процес ВТО

На основу одлуке комисије за вантелесну оплодњу, здравствена установа
___________________________________________
(име здравствене установе)


датум заседања комисије: ______________
број: _____________

издаје


П О Т В Р Д У
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ПРОЦЕС ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

Осигурано лице ____________________________________________________________

из _______________________________________

адреса ____________________________________________________________________

јмбг _______________________________ лбо _______________________________


На основу јединствено утврђених критеријума Републичке стручне комисије
Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију, увида у
потребну прописану медицинску документацију и оцене комисије за вантелесну
оплодњу, испуњава све услове за укључивање у процес вантелесне оплодње.

Потврда се издаје као доказ да је осигурано лице у потпуности спремно за
упућивање на процес вантелесне оплодње, и у друге сврхе се не може употребити.

________________________

(одговорно лице)


НАПОМЕНА:
ТРАЈАЊЕ ПОТВРДЕ ИЗНОСИ ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ДАТУМА ЗАСЕДАЊА
КОМИСИЈЕ ЗА ВАНТЕЛЕНУ ОПЛОДЊУ.

(М.П.)
HappyGirl
HappyGirl

Broj poruka : 13650
Location : Uvek na oblacima :)
Datum upisa : 05.12.2007

Nazad na vrh Ići dole

Uslovi za uključivanje u program VTO Empty Re: Uslovi za uključivanje u program VTO

Počalji od HappyGirl taj 18/2/2011, 12:57

Preuzeto sa http://www.rzzo.rs/index.php/vto-actual

_________________
Što je u ljudi nemoguće u Boga je moguće. Luka 18:27

PitaPata - Personal picturePitaPata Cat tickers
"Kada bi svakoga koga sretnemo tretirali sa toliko ljubavi kao što to činimo sa nama omiljenom mačkom i oni bi verovatno počeli da predu."
PitaPata - Personal picturePitaPata Cat tickers
HappyGirl
HappyGirl

Broj poruka : 13650
Location : Uvek na oblacima :)
Datum upisa : 05.12.2007

Nazad na vrh Ići dole

Uslovi za uključivanje u program VTO Empty Re: Uslovi za uključivanje u program VTO

Počalji od cile taj 13/7/2011, 16:43

Zdravo svima, osmelih se da se ukljucim na forum.

Dosta sam citala vasih iskustava i prijatno sam iznenadjena koliko je sve lepo uredjeno, a meni je bilo od velike pomoci. Forum je zaista odlican, sve pohvale!

MM i ja smo tek nedavno odlucili da pokusamo sa VTO. Iza nas je 4 godine neuspelih pokusaja, ispitivanja i jedna stimulacija, koje je privatno vodila dr iz Klinickog centra. Rezultati mog HSG bili su razlog da nas uputi dalje na VTO.

Kada sam pre par nedelja pokusala da zakazem savetovaliste za sterilitet na Klinickom (sto razumem da je prvi korak za VTO preko Fonda) rekli su mi da se odeljenje renovira i nece raditi do pocetka septembra.

Meni je tesko da cekam septembar + ko zna koliko i razmisljam da pokusamo najpre o svom trosku, u nekoj od beogradskih klinika.

Ono sto me brine je da bi nam taj samostalni pokusaj uskratio pravo na jednu VTO preko Fonda. Ima li to uopste veze?

Ako iko zna odgovor, molim vas javite, bitno mi je da pocnem sto pre...
cile
cile

Broj poruka : 33
Location : Beograd
Datum upisa : 08.07.2011

Nazad na vrh Ići dole

Uslovi za uključivanje u program VTO Empty Re: Uslovi za uključivanje u program VTO

Počalji od Mirjana taj 13/7/2011, 17:12

Cile, dobro došla.
Prvo, ne treba ti savetovalište-sve upute ti ispisuje dr u dispanzeru za žene, i kada skupiš sve što ti on/ona ispišu da treba, sa tim ideš na komisiju. Znači idi u dispanzer i oni će ti sve objasniti.
Drugo, to što ćeš raditi o svom trošku nije razlog da te ne prime, mada nisam 100% sigurna da je tako. Svejedno, neko ko je upućeniji će ti sigurno odgovoriti na to pitanje. cvet
Mirjana
Mirjana

Broj poruka : 10482
Godina : 44
Location : Subotica
Datum upisa : 30.05.2009

Nazad na vrh Ići dole

Uslovi za uključivanje u program VTO Empty Re: Uslovi za uključivanje u program VTO

Počalji od JocY taj 13/7/2011, 17:24

Nema veze to sto si radila VTO o svom trosku. Imas pravo, ukoliko prodjes komisiju, na dva pokusaja preko RZZO-a.
Srecno ff
JocY
JocY

Broj poruka : 2090
Godina : 44
Location : Beograd
Datum upisa : 20.01.2010

Nazad na vrh Ići dole

Uslovi za uključivanje u program VTO Empty Re: Uslovi za uključivanje u program VTO

Počalji od cile taj 14/7/2011, 09:38

Hvala devojke! Dobre vesti, leto ipak nije izgubljeno....

cile
cile

Broj poruka : 33
Location : Beograd
Datum upisa : 08.07.2011

Nazad na vrh Ići dole

Uslovi za uključivanje u program VTO Empty Re: Uslovi za uključivanje u program VTO

Počalji od dr mali pariz taj 14/7/2011, 12:13

Cile,dobrodošla Uslovi za uključivanje u program VTO 338438
Kao što ti devojke rekoše,to što ideš privatno-ništa ne utiče na pravo koje imaš da iskoristiš o trošku Fonda,a to nije samo 1x već 2x-i to po sopstvenom izboru klinike.
Daj Bože da ti ne zatreba državni,ako sad krećeš u privatni postupak.Srećno!

_________________
ja '78.g.
m.m. '71.g.
2x IVF beta 0
1x ICSI  beta 1,87
4. postupak ICSI+PICSI+hatching PFC dr Sonja
16. dan beta 1931

ispod maminog , kucaju još Uslovi za uključivanje u program VTO 0913 Uslovi za uključivanje u program VTO 0913
Bog će nam dati sve u svoje vreme ; onako i onoliko, kako i koliko nam je nužno , za naše spasenje.
16.jul, Zvezde su rodjene!
Lilypie Fifth Birthday tickers
dr mali pariz
dr mali pariz

Broj poruka : 22885
Godina : 42
Location : mali pariz
Datum upisa : 29.01.2010

Nazad na vrh Ići dole

Uslovi za uključivanje u program VTO Empty Re: Uslovi za uključivanje u program VTO

Počalji od BiKsi :) taj 23/1/2013, 20:45

Београд, Јована Мариновића 2, тел: Uslovi za uključivanje u program VTO Numbers_button_skype_logo011/2053-830 , факс: 011/2645-042, public@rfzo.rs, www.rfzo.rs
Вантелесна оплодња
Услуге процеса вантелесне оплодње (у даљем тексту: ВТО) за потребе осигураних лица
Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: РЗЗО) пружају се у
здравственим установама:
- Институт за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије, Београд;
- Гинеколошко акушерска клиника “Народни фронт“, Београд;
- Гинеколошко акушерска клиника Клиничког центра Војводине, Нови Сад;
- Клиника за гинекологију и акушерство Клиничког центра Ниш;
I
Републичка стручна комисија Министарства здравља за вантелесну оплодњу и асиситирану
репродукцију утврдила је да је за укључивање у програм вантелесне оплодње потребна
кумулативна испуњеност следећих индикација (критеријума):
 жене које имају неплодност и поред одговарајућег лечења;
 жене које нису рађале или немају живе деце;
 жене до напуњених 40 година старости у моменту добијања одлуке о испуњености услова
за укључивање у процес ВТО од стране Комисије за ВТО надлежне државне здравствене
установе;
 очувана функција јајника;
 нормални индекс телесне масе (мањи од 30);
 сви облици субфертилности мушкарца, уз постојање живих или морфолошки
исправних сперматозоида у ејакулату.
Београд, Јована Мариновића 2, тел: Uslovi za uključivanje u program VTO Numbers_button_skype_logo011/2053-830 , факс: 011/2645-042, public@rfzo.rs, www.rfzo.rs
Осигурана лица која испуњавају претходне индикације, односно критеријуме, неопходно је да
поседују резултате извршених следећих анализа и дијагностике, и то:
1. Оба партнера
Микробилошко испитивање:
- Бактерије, Chlamidyia, Mycoplasma;
- HbsAg, HCV, HIV, VDRL – серологија.
2. Женски партнер:
Хормонско испитивање: од 2-4 дана од почетка менструалног крвављења (једнократно);
- FSH, LH, E2, Pg, T, Prolaktin, TsH, T3, T4, антимилеријан хормон (AMH);
Микробиологија:
Toxoplasmu gondii, Rubellu- серологија
Скрининг грлића:
- Брис по Papanikolau, Колпоскопија
- Ултразвучни преглед обављен вагиналном сондом;
- пацијенткиње код чијих партнера је уредан налаз спермограма (normospermia), потребно је
да доставе налаз HSG и/или лапароскопије и/или хистероскопије;
- уколико су имале претходне операције у циљу лечења стерилитета, потребно је да доставе
фотокопију отпусне листе;
- уколико је претходно примењен неки од поступака биомедицински потпомогнутог оплођења
(IUI, IVF, ICSI), потребно је да доставе фотокопију лекарског извештаја.
Опште припреме:
Крвна група, Rh фakтoр, крвна слика, урин, биохемијске анализе, мали фактори
коагулације- непосредно пред поступак.
3. Мушки партнер:
- Спермограм
(Ова врста припреме је неопходна свим паровима, док постоје и они чија припрема захтева
додатне анализе, у зависности од случаја)
Старост анализа не може бити дужа од годину дана, изузев брисева и ултразвука који важе три
месеца, а анализе хормона важе шест месеци.
II
Парови, за које се утврди да испуњавају критеријуме за примену поступка ВТО, имају право
на два покушаја вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
III
Одлуку о испуњености услова за укључивање у процес ВТО доносе Kомисије за ВТО
надлежних државних здравствених установа које заседају у следећим здравственим установама:
- Институт за гинекологију и акушерство, Клинички центар Србије, Београд;
- Гинеколошко акушерска клиника “Народни фронт“, Београд;
- Гинеколошко акушерска клиника, Клинички центар Војводине, Нови Сад;
- Клиника за гинекологију и акушерство, Клинички центар Ниш, Ниш.
Београд, Јована Мариновића 2, тел: Uslovi za uključivanje u program VTO Numbers_button_skype_logo011/2053-830 , факс: 011/2645-042, public@rfzo.rs, www.rfzo.rs
Комисији за ВТО Гинеколошко акушерске клинике Клиничког центра Војводине упућују се
осигурана лица следећих округа:
Северно-Бачки, Средње-Банатски, Северно-Банатски, Јужно-Банатски, Западно-Бачки, Јужно-
Бачки и Сремски.
Комисији за ВТО Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Ниш упућују се
осигурана лица округа:
Расински, Нишавски, Топлички Пиротски, Јабланички, Пчињски, Борски, Зајечарски,
Поморавски, Косовско-Поморавски, Косовска Митровица и Грачаница.
Комисији за ВТО Института за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије или
Kомисији за ВТО Гинеколошко акушерске клинике „Народни фронт“ упућују се осигурана лица
округа:
Златиборски, Моравички, Рашки, Мачвански, Колубарски, Подунавски, Браничевски,
Шумадијски и Град Београд.
IV
Женски партнер се за упућивање на Комисију за ВТО јавља изабраном лекару - специјалисти
гинекологије (гинекологу), док се мушки партнер јавља свом изабраном лекару - доктору
медицине или доктору медицине - специјалисти опште медицине (лекару).
V
Гинеколог за женског партнера:
 врши комплетну припрему за упућивање на Комисију за ВТО;
 обавезно утврђује испуњавање критеријума за поступак ВТО;
 упућује је да уради напред наведене анализе и дијагностику;
 уколико испуњава све прописане услове и поседује исправне медицинске налазе,
гинеколог издаје уредне упуте зa:
1. Комисију за ВТО надлежне здравствене установе;
2. ултразвучни преглед, који се ради при давању оцене Комисије за ВТО.
Лекар за мушког партнера:
 врши комплетну припрему за упућивање на Комисију за ВТО;
 упућује га да уради напред наведене потребне анализе;
 уколико испуњава све услове и поседује исправне медицинске налазе, издаје му
уредан упут за спермограм, који се ради при давању оцене на Комисији за ВТО.
VI
Партнери се јављају лекарској комисији филијале ради овера упута, при чему женски
партнер попуњава и потписује документ који садржи личне податке, податке партнера и лични
избор за здравствену установу у којој ће се, уколико постоји могућност, обавити вантелесна
оплодња.
Београд, Јована Мариновића 2, тел: Uslovi za uključivanje u program VTO Numbers_button_skype_logo011/2053-830 , факс: 011/2645-042, public@rfzo.rs, www.rfzo.rs
VII
Лекарска комисија у седишту филијале оверава упуте.
Уколико лекарска комисија филијале утврди да један од партнера не испуњава неки од
критеријума или утврди да недостаје неки од наведених медицинских налаза или дијагностике,
упућује лице да изврши допуну недостајуће потребне документације.
VIII
Позитивном одлуком Комисије за ВТО, женском партнеру се издаје Потврда здравствене
установе о испуњености услова за процес ВТО.
Трајање издате Потврде износи шест месеци од датума заседања комисије за ВТО.
IX
Доношењем позитивне одлуке Комисије за ВТО, РЗЗО врши распоређивање осигураних
лица за одређену здравствену установу.
Списак се доставља здравственим установама које у најкраћем периоду обавештавају РЗЗО
о планираним датумима пријема на процес ВТО.
По добијеном обавештењу о датумима пријема, филијала РЗЗО на кућну адресу шаље позив
осигураном лицу у вези упућивања на процес ВТО.
X
Женски партнер се на основу писаног позива филијале јавља гинекологу ради обезбеђивања
упута за здравствену установу у којој ће се обавити процес ВТО.
Гинеколог издаје уредан упут осигураном лицу за здравствену установу која је наведена у
позиву и упућује га да се јави лекарској комисији филијале ради овере упута.
XI
Лекарска комисија у седишту филијале оверава упут за процес ВТО за наведену здравствену
установу.
XII
Мушки партнер се јавља лекару ради обезбеђивања упута за заказани термин за одређену
здравствену установу у којој ће дати узорак за процес ВТО.
Уколико се мушки партнер упућује ван седишта филијале, јавља се лекарској комисији
филијале ради овере упута за наведену здравствену установу.
XIII
Уколико осигураном лицу процес ВТО не почне у року од највише шест месеци од датума
заседања комисије за ВТО, здравствена установа је у обавези да писаним путем образложи
осигураном лицу због чега није започео процес у предвиђеном року.
Осигурано лице се са датим образложењем искључује из тог поступка и упућује на поновну
оцену комисије за ВТО.
Београд, Јована Мариновића 2, тел: Uslovi za uključivanje u program VTO Numbers_button_skype_logo011/2053-830 , факс: 011/2645-042, public@rfzo.rs, www.rfzo.rs
XIV
Републичка стручна комисија за вантелесну оплодњу и за асистирану репродукцију,
утврдила је три методе вантелесног оплођења, које уз услугу износе:
1. Класични метод вантелесног оплођења IVF – 191.086,26 дин.
2. Метод вантелесног оплођења – In vitro матурација јајне ћелије – 205.377,61 дин.
3. Метод вантелесног оплођења – ICSI – микрофертилизација – 206.875,61 дин.
Поступак вантелесне оплодње не плаћају осигурана лица, већ се тај износ плаћа из средстава
Републичког фонда за здравствено осигурање. У цене су укључени и трошкови: лекова,
анестетика, хормона, медијума и санитетског и осталог медицинског потрошног материјала.

Nek se nadje sve na jednom mestu, preuzeto sa www.rfzo.rs

_________________
Kad nemamo decu,jedva čekamo da ih dobijemo,a kad ih dobijemo,jedva ćemo čekati nekome da ih uvalimo!Wink
Ja`80-hipotireoza,hašimoto,PCO,hiperinuslinemija,pai-1 4g/5g,mm`79-azospermija;
1) Spebo, XI 2009.ICSI, 3 osmocelijska-beta 2.5,
2) Spebo V 2010.FET, 2 blaste-beta 463-biohemijska,
3) Spebo V 2013.ICSI, 3 cetvorocelijska-beta 168,8, 7.6.2013. videli srce 14.12.2013. Kinder suprise!
4) Spebo, IV 2016.ICSI,1 osmocelijski i 1 blasta-beta 4,
5) Spebo, V 2017. FET, 2 blaste-beta 2,
6) Spebo, VI 2018. FET, 3 blaste-beta 214 🐥, 29.10.2018. videli ❤ 6.6.2019. stigla Rodjena
Lilypie Kids Birthday tickersLilypie First Birthday tickers
BiKsi :)
BiKsi :)

Broj poruka : 22581
Godina : 39
Datum upisa : 09.05.2010

Nazad na vrh Ići dole

Uslovi za uključivanje u program VTO Empty Re: Uslovi za uključivanje u program VTO

Počalji od Sanjci87 taj 9/12/2014, 00:34

Dobro vece devojke ja sam nova..
slucajno sam gledala neku emisiju i cula za ovaj forum..ogroman je i ima cini mi se se sve sto me zanima da procita.. Very Happy
Naime imam 27godina muz 32...
kod nas je spocetka bilo malo ispravljivih problema..sad smo sve sredili i to je to..nema trudnoce  2,9meseci...
Od analiza hormoni odradjeni,hsg,histeroskopija,bila sam stimulisana,muzevljev spermogram ekstra..Trazene su mi tri inseminacije radi ulaska u program VTO..sada sam trenutno na stimulaciji za trecu IUI posto prethodne dve nisu uspele..posle odradjenih inseminacija gde idem u dispanzer po upute jer pocinjem sa skupljanjem od januara najverovatnije,al u glavi mi je konfuzija jos nisam sigurna odakle sve krece...ako moze neka pomoc sta ide prvo Wink
Sanjci87
Sanjci87

Broj poruka : 111
Godina : 33
Datum upisa : 08.12.2014

Nazad na vrh Ići dole

Uslovi za uključivanje u program VTO Empty Re: Uslovi za uključivanje u program VTO

Počalji od Vuchica taj 9/12/2014, 12:00

Sanjci, dobrodosla, na pravom si mestu. Pod jedan, lepo bi bilo da napravis svoj potpis, kako bismo te lakse pratile.
Ono sto bih ti ja prvo preporucila je poseta nekom dobrom endokrinologu, koji se bas bavi reproduktivnom endokrinologijom. Vrlo je vazno da si tip top po tom pitanju pre nego sto udjes u postupak VTO

Evo ti par tema koje mozes da prelistas i da se pridruzis, jer ova nije bas posecena.
caskanja, najaktivnija tema> https://kutak.forumotion.com/t2932p840-korak-po-korak-na-putu-do-bete

o dokumentaciji, komisijama > https://kutak.forumotion.com/t2576p990-vantelesna-oplodnja-o-trosku-osiguranja-rzzo

razne analize > https://kutak.forumotion.com/t2708p150-dodatne-analize


Srecno!
Vuchica
Vuchica

Broj poruka : 3207
Godina : 43
Location : Beograd
Datum upisa : 09.04.2012

Nazad na vrh Ići dole

Uslovi za uključivanje u program VTO Empty Re: Uslovi za uključivanje u program VTO

Počalji od alisa taj 1/3/2016, 14:49

Nekom ce znaciti ovaj podatak.... Po novom vise nije uslov da zena nema dece vec da par nema zajednicke dece.Znaci da o trosku drzave mogu na vto da idu i parovi koji imaju dece iz prethodnih veza. Bila danas u Nemanjinoj tako da je ovo informacija iz prve ruke Very Happy
I parovi moraju da budu u braku ili da zive na istoj adresi minimum 2 godine i da imaju 2 svedoka koja ce to da posvedoce.....
alisa
alisa

Broj poruka : 1753
Godina : 41
Datum upisa : 01.06.2010

Nazad na vrh Ići dole

Uslovi za uključivanje u program VTO Empty Re: Uslovi za uključivanje u program VTO

Počalji od kornjaca taj 30/9/2016, 11:14

Da li se nesto promenilo ili je 40 god krajnja granica!?!?
kornjaca
kornjaca

Broj poruka : 284
Godina : 42
Datum upisa : 21.10.2013

Nazad na vrh Ići dole

Uslovi za uključivanje u program VTO Empty Re: Uslovi za uključivanje u program VTO

Počalji od alisa taj 30/9/2016, 11:30

Za sada jos uvek 40 preko republickog fonda ... e sad ne znam gde zivis ali neki gradovi iz svog budzeta finansiranu i do 44
alisa
alisa

Broj poruka : 1753
Godina : 41
Datum upisa : 01.06.2010

Nazad na vrh Ići dole

Uslovi za uključivanje u program VTO Empty Re: Uslovi za uključivanje u program VTO

Počalji od kornjaca taj 30/9/2016, 12:56

Beograd
kornjaca
kornjaca

Broj poruka : 284
Godina : 42
Datum upisa : 21.10.2013

Nazad na vrh Ići dole

Uslovi za uključivanje u program VTO Empty Re: Uslovi za uključivanje u program VTO

Počalji od alisa taj 30/9/2016, 13:00

Nazalost kornjacice Beograd nista ne finansira.... znaci za sad samo republicki budzet do 40
alisa
alisa

Broj poruka : 1753
Godina : 41
Datum upisa : 01.06.2010

Nazad na vrh Ići dole

Uslovi za uključivanje u program VTO Empty Re: Uslovi za uključivanje u program VTO

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu